220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo
1.
Miljardenschade
2.
Gevolgen
3.
Oorzaken
4.
Hoe stoppen we dit?
5.
Invallen
6.
Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De leden van VSK laten jaarlijks verschillende onderzoeken uitvoeren door onafhankelijke onderzoeksbureaus, zoals KPMG en KANTAR. Met deze actuele indruk kan de omvang van illegale sigarettenhandel in Nederland in kaart worden gebracht. Van de totale geconsumeerde hoeveelheid tabaksproducten in Nederland is ruim 20% illegaal. Ook internationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar illegale sigarettenhandel, dat brengt zowel de Europees als wereldwijde problematiek in kaart.

S&P Global: The economic footprint of traditional tobacco and new nicotine products

De consumentenvraag naar traditionele tabaksproducten en nieuwe nicotineproducten in de EU-27 bevindt zich in een transitie. Sociaal-economische omstandigheden, levensstijlkeuzes, gezondheidsbewustzijn, vergrijzing en regelgeving beïnvloeden het koopgedrag van consumenten. In het onderzoek van S&P Global wordt gekeken naar de verschuivingen van traditionele naar nieuwe nicotineproducten. Welke invloed hebben deze verschuivingen op de economie?

EMPACT 2022 Results

Empact is met het jaarlijkse rapport naar buiten gekomen met de resultaten van 2022. EMPACT staat voor het Europees Multidisciplinair Platform tegen criminele bedreigingen. Het zorgt voor een geïntegreerde benadering van de interne veiligheid van de EU. In dit rapport komen cijfers naar voren van illegale sigarettenhandel. In 2022 zijn 75 productielocaties ontmanteld, dat waren er 74 in 2021. Daarnaast zijn er 664,5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Dat waren 512,7 miljoen in 2021 en 477,2 miljoen in 2020.

Illicit cigarette consumption in the EU, UK, Norway, Switzerland, Moldova and Ukraine (KPMG)

Het jaarlijkse rapport van KPMG brengt de omvang en de ontwikkeling van de illegale sigarettenmarkt in kaart. De studie heeft betrekking op de 27 lidstaten van de EU, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Moldavië, Oekraïne en Zwitserland. Uit het meest recente onderzoek blijkt in 2022 dat van de 11 miljard gerookte sigaretten in Nederland, 1,2 miljard sigaretten illegaal waren. Dit is minder dan in 2021. Toen waren van de 11,8 miljard gerookte sigaretten in Nederland, 2,1 miljard sigaretten illegaal. Hierdoor liep de schatkist vorig jaar meer dan € 380 miljoen aan accijnzen mis,  minder dan in 2021, waar € 657 werd misgelopen.

WSPM Empty Packs Survey Q4 2022

Uit onderzoek van WSPM bleek dat 21,1 % van de sigaretten uit het buitenland komt (vs 9,6 % in Q2 2022, 32,1 % in Q4 2021). Over 78,9 % van de in Nederland gevonden verpakkingen was Nederlandse belasting (accijns en btw) betaald. De meeste sigaretten werden vanuit Duitsland en Polen gesmokkeld. 0,6 % van de sigaretten was afkomstig van illegale fabrieken.

WSPM hanteert een unieke onderzoeksmethode om de hoeveelheid illegale en gesmokkelde sigaretten in kaart te brengen. Het bureau analyseerde de herkomst van 7.000 lege sigarettenpakjes die zij vonden in (zwerf)afval.

EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2021

In Europa worden steeds meer namaakartikelen in beslag genomen. Dat blijkt uit het rapport “EU-handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: resultaten aan de EU-grens en in de EU-interne markt 2021″. Dit jaarlijkse rapport is uitgegeven door EUIPO en TAXUD, de Europese directoraten voor intellectuele eigendom en belastingen.

Het rapport baseert zich op de gegevens over aanhoudingen aan de EU-grens die zijn gemeld door de douaneautoriteiten van 26 van de 27 EU-lidstaten. De gegevens van Griekenland ontbreken.

KANTAR RYO onderzoek Q3 2022: Kwart rokers haalt shag uit buitenland

Dit rapport van KANTAR laat zien dat in het derde kwartaal van vorig jaar 24% van alle door de respondenten geregistreerde pakjes shag uit het buitenland afkomstig zijn. Dat is gelijk aan het eerste kwartaal van 2022. In de laatste 3 maanden van 2021 was dit nog 19%. In de grensstreken is een verdere toename van pakjes shag uit het buitenland te zien. De meeste mensen die hun shag niet in eigen land kochten, haalden ze uit Duitsland of België.

KANTAR voert veel onderzoeken uit in opdracht van VSK. Zo onderzoeken zij regelmatig de grensoverschrijdende handel in tabaksproducten. Daarbij kijken zij welk aandeel Nederland in dit proces heeft. Aan dit onderzoek deden 396 shagrokers vrijwillig mee. De verpakkingen die door een respondent waren gekocht, werden nauwkeurig in kaart gebracht. Ook de dag van aankoop en het land van herkomst werden bijgehouden. In totaal zijn er 2.319 pakjes shag onderzocht.

KANTAR FMC onderzoek Q3 2022: Ook sigarettensmokkel stijgt

Het aandeel buitenlandse verpakkingen blijft stijgen. Van alle geregistreerde pakjes sigaretten die in Nederland gerookt worden, komt 19% uit het buitenland. Dit laat het rapport van KANTAR van het derde kwartaal van 2022 zien. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dit 15% en in Q4 van 2021 was dat nog 11%. De meeste mensen die hun sigaretten niet in eigen land kochten, haalden ze in onze buurlanden, waarbij de het aandeel dat in België gekocht wordt nog nooit zo hoog is geweest.

KANTAR voert veel onderzoeken uit in opdracht van VSK. Zo onderzoeken zij regelmatig de grensoverschrijdende handel in tabaksproducten. Daarbij kijken zij welk aandeel Nederland in dit proces heeft. Drie weken lang verzamelden respondenten hun sigarettenverpakkingen en registreerden deze online. In het derde kwartaal van 2022 waren 458 sigarettenrokers bereid tot deelname. Er werden 3.524 pakjes onderzocht.

Jaarverslag European Migrant Smuggling Centre (EMSC)

Europol publiceerde het jaarverslag 2021 van het Europees Centrum voor Migrantensmokkel (EMSC). Het rapport beschrijft de migrantensmokkel en mensenhandel, waarmee de Europese Unie nog altijd geconfronteerd wordt. 

Migrantensmokkel en mensenhandel behoren tot de ernstigste misdrijven. Criminele netwerken die zich toeleggen op het smokkelen van illegale goederen zoals tabak, drugs en gestolen goederen, zijn vaak betrokken bij migrantensmokkel. Hierbij profiteren zij van de Europese infrastructuur. De criminele organisaties die in het rapport worden beschreven zijn flexibel, divers en hebben een groot netwerk. Daarnaast zijn deze organisaties altijd gericht op winst.

WSPM Empty Packs Survey Q4 2021

Uit onderzoek van WSPM bleek dat ruim 1 op de 3 sigaretten die in Nederland gerookt worden, uit het buitenland komen. Over slechts 68% van de in Nederland gevonden verpakkingen was Nederlandse belasting (accijns en btw) betaald. De meeste sigaretten werden vanuit België en Bulgarije gesmokkeld. 0,7% van de sigaretten was afkomstig van illegale fabrieken.

WSPM hanteert een unieke onderzoeksmethode om de hoeveelheid illegale en gesmokkelde sigaretten in kaart te brengen. Het bureau analyseerde de herkomst van 7.000 lege sigarettenpakjes die zij vonden in (zwerf)afval.

Causes and control of illicit tobacco (2021)

Onderzoeksbureau Alvarez & Marsal onderzocht gegevens uit 71 landen. Daaruit blijkt dat de hoge prijs van legale tabak een van de belangrijkste factoren is achter de illegale tabakshandel.De analyses laten een sterk verband zien tussen het deel van het inkomen dat nodig is om sigaretten te kopen en de illegale handel als aandeel van het totale tabaksgebruik (legaal en illegaal). Hetzelfde geldt voor alcoholische dranken, waarschijnlijk een van de productcategorieën die het dichtst bij tabak ligt. Hoewel daling van inkomens een rol speelde in de daling van de betaalbaarheid van legale tabak, zijn de gestegen prijzen in de winkel de belangrijkste oorzaak voor de toename van illegale handel. Hierbij waren hogere belastingen (accijns) de belangrijkste oorzaak van de omvang en het tempo van de prijsstijgingen.

Results of the 2020 EMPACT Operational Action Plans and Joint Action Days

Dit rapport gaat over de resultaten van de EMPACT Operational Action Plans in 2020. EMPACT is het Europese multidisciplinaire platform dat is opgericht om ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dit doen zij door middel van een effectieve samenwerking tussen wetshandhavers van de EU-lidstaten, agentschappen, instellingen en andere relevante (publieke en private) partijen.De bestrijding van accijnsfraude (waaronder illegale tabakshandel) is een van de EMPACT-prioriteiten die de Europese Raad voor de periode 2018-2021 heeft vastgesteld.

The Gathering Storm (2020)

De coronapandemie veroorzaakt in 2020 ongekende problemen in de hele wereld en heeft impact op alle vormen van samenleving en handel. Criminelen grijpen hun kans om juist nu manieren te vinden om de ongerustheid onder de bevolking uit te buiten en zich verder te verrijken met de handel in illegale tabak.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Japan Tobacco International (JTI) in 50 landen. Het toont aan dat coronamaatregelen sommige aspecten van illegale tabaksproductie en -levering weliswaar hebben belemmerd, maar dat deze hiermee niet nog lang niet tot stilstand is gebracht.

IP Crime And Its Link To Other Serious Crime

Dit rapport van Europol gaat over de verschillende manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom verbonden is met andere vormen van misdaad. Er zijn twee manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom in verband kan worden gebracht met andere criminele activiteiten: de ene criminele activiteit ondersteunt de andere, of het gaat om parallelle activiteiten.